อบรมนักเรียนด้อยโอกาส ด้านการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี, ทุก 200 บาท สามารถช่วยสนับสนุนการจัดอบรมการดูแลสุขภาพให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนที่ห่างไกลได้ 1 คน
ระดมทุนได้
฿232,911
764 givers
รายละเอียดกิจกรรม
สรุปภาพรวม (1 นาทีในการอ่าน)
เด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจากการขาดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยที่ดี รวมทั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เข้าถึงสถานบริการด้านสุขภาพได้ยาก
Sati Foundation จึงได้ดำเนินการจัดอบรมการดูแลสุขภาพ พร้อมระดมทุนในการจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการดูแลสุขอนาคตให้กับเด็ก ๆ ที่เหล่านี้
เงินบริจาคทุก ๆ 200 บาท สามารถช่วยสนับสนุนการจัดอบรมการดูแลสุขภาพให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนที่ห่างไกลได้ 1 คน
—---------------------------
ปัญหา
เด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลมักมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเพราะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานที่ดี รวมทั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เข้าถึงสถานบริการด้านสุขภาพได้ยาก การเดินทางไปยังสถานบริการด้านสุขภาพหรือสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง
ภารกิจของ Sati Foundation
Sati Foundation หรือ มูลนิธิสติ ก่อตั้งขึ้นมาในปีพ.ศ. 2556 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ทำการช่วยเหลือผู้คนในชุมชนเปราะบาง พื้นที่ห่างไกลและกลุ่มแรงงานต่างชาติ
Sati Foundation ต้องการที่จะเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยผ่านการจัดอบรมการดูแลสุขภาพ เพราะสุขภาวะที่ดีนั้นต้องมาจากทั้งสุขภาพร่างกาย สุขอนามัยพื้นฐานที่ดี โภชนาการที่ครบถ้วน ตลอดจนจิตใจที่แข็งแรง
โดยมูลนิธินั้นทำงานใกล้ชิดกับคุณครูเพื่อติดตามสถานการณ์และปัญหาหรือความเสี่ยงที่พบในโรงเรียน เพื่อให้สามารถให้ความรู้และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดนอกจากให้ความรู้ผ่านการจัดอบรมแล้ว มูลนิธิยังได้นำสิ่งของที่จำเป็นต่อการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานคุณภาพดีไปให้น้อง ๆ อีกด้วย
การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยคุณ
เงินทุกบาทที่ได้รับจากการบริจาค ผ่านการซื้อ GiveCards หรือการบริจาคผ่านโครงการโดยตรง จะถูกนำไปสนับสนุนการจัดอบรมการดูแลสุขภาพให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทุก ๆ 200 บาท สามารถช่วยสนับสนุนการจัดอบรมการดูแลสุขภาพให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนที่ห่างไกลได้ 1 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://sati.or.th/
https://www.facebook.com/SATI-163566830348643/
คุณกำลังสนับสนุนโครงการ SATI Foundation
เป็นผู้ให้ร่วมกับsocialgiver logo
ร่วมบริจาค
บัตรเครดิต
฿
หมายเลขบัตร
ชื่อผู้ถือบัตร
วันหมดอายุ
CVV

อีเมล


secured byomise logo